Quá trình hình thành và phát triển (01/10/2020)

Ngày 04/3/1959, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 016-SL thành lập Uỷ ban Khoa học Nhà nước, cơ quan Trung ương quản lý Nhà nước đầu tiên về công tác khoa học và công nghệ (KH&CN) của nước ta. Sau đó, Uỷ ban Hành chính (UBHC) tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định thành lập Ban Kỹ thuật tỉnh, đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành KH&CN Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo sở (01/10/2020)

Các tin đã đưa ngày: