Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

14/11/2013

1. Lãnh đạo Trung tâm

     Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Tĩnh

          Phone: 0211.3846.078

     Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân

          Phone: 0989.601.370

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

     Phó phòng (phụ trách):  CN. Lương Tuấn Vượng

          Phone: 0211.3846.078  - 0986.443.858               

3. Phòng Ứng dụng và chuyển giao KHCN

     Trưởng phòng: 

          Phone: 0211.2212.105

4. Phòng Công nghệ sinh học

    Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân (Phó Giám đốc Trung tâm kiêm nhiệm)

          Phone: 0989.601.370

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: