Lãnh đạo sở

01/10/2020

1. Đồng chí PHẠM QUANG NGUYÊN, Giám đốc Sở

Giám đốc Sở

Phạm Quang Nguyên

Phone : 02113.862987

Email: nguyenpq@vinhphuc.gov.vn

- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động, các lĩnh vực công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác Lập kế hoạch và dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ;

+ Công tác tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương;

+ Công tác Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 - Kiêm nhiệm các chức danh: Phó chủ tịch các hội đồng: Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh; Hội đồng Quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Hội đồng sáng kiến tỉnh. Phó Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 

2. Đồng chí NGUYỄN CÔNG VÕ, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Công Võ

Phone : 02113.500459

Email: nguyencongvo70@gmail.com

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác hành chính, quản trị; Công tác ngọai vụ; Công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở; Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ của Sở; Công tác văn thư - lưu trữ, bí mật nhà nước của Sở;

+ Quản lý, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở và Văn phòng;

+ Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính;

+ Công tác pháp chế: Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

+ Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.

- Kiêm nhiệm các chức danh:

+ Là người phát ngôn của sở và cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

3. Đồng chí NGUYỄN BÌNH KHIÊM, Phó Giám đốc Sở

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Bình Khiêm

Phone : 02113.862987

Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác Quản lý Sở hữu trí tuệ; Hoạt động sáng kiến;

+ Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở; Hướng dẫn lập dự toán NSNN hàng năm cho hoạt động KHC&N cấp huyện; Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực KH&CN trên điạ bàn tỉnh (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở);

+ Quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở);

+ Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, Liên hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở);

+ Công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ (Phòng Quản lý KH&CN cơ sở và Trung tâm Thông tin KHCN);

+ Bản tin thông tin KHCN và trang thông tin điện tử của Sở (Trung tâm Thông tin KHCN).

- Kiêm nhiệm các chức danh: Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

 

 

Các tin đã đưa ngày: