Lãnh đạo sở

01/10/2020

1. Đồng chí LƯƠNG VĂN LONG, Giám đốc Sở

 

Giám đốc Sở

Lương Văn Long

Phone : 0983 027 488

Email: longlv@vinhphuc.gov.vn

a) Chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ  và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành khoa học và công nghệ; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;

- Đầu tư, tài chính, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước;

- Công tác Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan;

- Công tác tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ;

- Xử lý văn bản đến hàng ngày của Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ký các văn bản trình Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp trên và các văn bản khác theo lĩnh vực được phân công.

c) Chủ tịch (hoặc ủy quyền cho Phó giám đốc sở) các Hội đồng: Sáng kiến; Thi đua, khen thưởng; Kỷ luật; Nâng bậc lương của Sở;

d) Chủ tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ;

e) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Đồng chí NGUYỄN CÔNG VÕ, Phó Giám đốc Sở

   Phó Giám đốc Sở

   Nguyễn Công Võ

Phone : 0912 028 787

Email: nguyencongvo70@gmail.com

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác hành chính, quản trị; Công tác ngọai vụ; Công tác quân sự, dân quân tự vệ của Sở; Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ của Sở; Công tác văn thư - lưu trữ, bí mật nhà nước của Sở;

- Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001 đối với các cơ quan hành chính; Quản lý, theo dõi Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở và khối Văn phòng Sở;

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành chính;

- Công tác pháp chế:

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

+ Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Công tác quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Là người phát ngôn của sở và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Theo dõi hoạt động KH&CN các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Bình Xuyên và thành phố Vĩnh Yên.

 

3. Đồng chí NGUYỄN BÌNH KHIÊM, Phó Giám đốc Sở

    Phó Giám đốc Sở

    Nguyễn Bình Khiêm

Phone : 0912 244 835

Email: khiemnb@vinhphuc.gov.vn

a) Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, xử lý các công việc được Giám đốc phân công; Ký ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc.

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Công tác Quản lý và thúc đẩy hoạt động phát triển công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; công tác về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân;

-  Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ; hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ của các sở, ban, ngành; hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, Liên hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật;

- Công tác thông tin và thống kê khoa học và công nghệ;

- Được ủy quyền chủ tài khoản trong một số lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

c) Kiêm nhiệm một số chức danh các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp tỉnh theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Theo dõi hoạt động KH&CN các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương và thành phố Phúc Yên.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: