CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

10/10/2014

1. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng

2. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật

3. Chi nhánh Viện nghiên cứu Môi trường Nông nghiệp, nông thôn

4. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

5. Trung tâm kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp

6. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc

7. Trung tâm tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật

8. Trung tâm tư vấn và dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật - nông nghiệp nông thôn

9. Viện Quy hoạch xây dựng Vĩnh Phúc

10. Trung tâm Giống Thủy sản Vĩnh Phúc

11.Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

12. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc

13. Công ty TNHH Hoàng Đạt

14. Trung tâm Tư vấn Phát triển môi trường bền vững

15. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

16. Trung tâm giống vật nuôi Vĩnh Phúc

17. Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học Vĩnh Phúc

18. Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Cầu đường Vĩnh Phúc

19. Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Vĩnh Phúc

20. Viện Phát triển Công nghệ Giáo dục - Chi nhánh tại Vĩnh Phúc

21. Viện Nghiên cứu Sư phạm

22. Viện đào tạo và ứng dụng Khoa học công nghệ

23. Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp và quản lý Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: