Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27/07/2021

Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác Kế hoạch hóa gia đình trong việc giảm sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế trên địa bàn tỉnh; tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng; giảm mang thai ngoài ý muốn nhất là vị thành niên, thanh niên. Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kế hoạch triển khai nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Chương trình “Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm bảo đảm đầy đủ, đa dạng, kịp thời, an toàn, thuận tiện, có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Vĩnh Phúc.

Kế hoạch đặt ra 6 mục tiêu cụ thể là: 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, hỗ trợ sinh sản, dự phòng vô sinh tại cộng đồng, tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại duy trì 70% năm 2025, đạt 72% năm 2030 và giảm 2/3 số vị thành viên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; 80% cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định, bao gồm cả khu vực ngoài công lập vào năm 2025, đạt 90% năm 2030; 100% cấp xã tiếp tục triển khai cung ứng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn; 80% trạm y tế thuộc địa bàn mức sinh cao đủ khả năng cung cấp các biện pháp tránh thai theo quy định vào năm 2025, đạt 95% năm 2030; Trên 95% cấp huyện có cơ sở y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, thực hiện các biện pháp tránh thai lâm sàng, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới vào năm 2025, đạt 100% năm 2030; 100% cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, hệ lụy của phá thai, nhất là đối với vị thành niên, thanh niên vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Đối tượng thụ hưởng là nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ, chú trọng vị thành niên, thanh niên, người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối tượng tác động là Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ y tế, dân số; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp: Hoàn thiện cơ chế chính sách về cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi; Phát triển mạng lưới dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch. Hằng năm xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của ngành để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới và giới tính trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi theo định hướng của Kế hoạch./.

Trí Công (tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: