Yên Lạc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

13/10/2021

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Nghị quyết số 13-NQ/TW, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo 100% các hợp tác xã trên địa bàn hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xãnăm 2012, triển khai nhiều chính sách về cán bộ và nguồn nhân lực, đồng thời, đưa các hợp tác xã dần trở thành đầu mối và cầu nối trong việc tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn huyện hiện có 40 hợp tác xã, trong đó có 23 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, 7 hợp tác xã chăn nuôi, 7 hợp tác xã trồng trọt, 1 hợp tác xã sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch, 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp. Các hợp tác xã tích cực tham gia giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các chương trình, các dịch vụ cung ứng. Đến nay, toàn huyện phát triển được 25 tổ hợp tác, thu hút hơn 6.500 lao động, doanh thu bình quân đạt trên 164 triệu đồng/năm.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian tới, huyện Yên Lạc sẽ tập trung xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp chuyên canh sản xuất cây, con có liên kết với doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả kinh tế. Huyện đề ra mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới 10 hợp tác xã và đưa thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Để đạt mục tiêu này, huyện sẽ xây dựng từ 1 đến 2 mô hình hợp tác xã thí điểm kiểu mới, trong đó, tập trung ưu tiên hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành kiểm mới đảm nhiệm các khâu từ cung cấp dịch vụ đầu vào, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã.

Theo Trần Biển: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: