Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử ở Tam Đảo

04/05/2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp huyện Tam Đảo triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử.

Xác định việc nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn đổi mới nội dung các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Để chuẩn bị tốt cho các kỳ họp, Thường trực HĐND các cấp phối hợp với UBND cùng cấp chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; phân công các ban của HĐND thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực phụ trách... Việc chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình tại các kỳ họp HĐND luôn được coi trọng, làm rõ những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri theo đúng quy định...


Thường trực HĐND thị trấn Đại Đình (Tam Đảo) thảo luận, triển khai chương trình,
kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2021

Từ năm 2016 đến nay, HĐND 2 cấp huyện Tam Đảo tổ chức 153 kỳ họp, trong đó có 104 kỳ họp thường kỳ và 49 kỳ họp đột xuất. Thông qua các kỳ họp, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn ban hành 862 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: Phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp, các chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm. Các nghị quyết do HĐND các cấp ban hành giải quyết được nhiều yêu cầu bức thiết của địa phương trong từng giai đoạn cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

HĐND các cấp trên địa bàn huyện triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác giám sát. Quy trình, nội dung giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động của HĐND. Hình thức, phương pháp tổ chức giám sát được triển khai theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát gián tiếp qua xem xét báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát. Từ năm 2016 đến nay, HĐND 2 cấp của huyện tiến hành 162 cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước; tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; cải cách hành chính; bồi thường, giải phóng mặt bằng... Qua giám sát, HĐND các cấp đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát kịp thời khắc phục.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Thường trực HĐND huyện Tam Đảo xác định tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp; kịp thời đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết tốt vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề mà cử tri quan tâm. Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, gắn tiếp xúc cử tri với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp tới đông đảo người dân.

Theo Ngô Tuấn Anh: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: