Giảm lệ phí sở hữu công nghiệp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

08/07/2021

Kể từ 01/7/2021 đến 31/12/2021, lệ phí sở hữu công nghiệp tiếp tục được giảm 50% nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 01/7/2021 đến 31/12/2021, lệ phí sở hữu công nghiệp tiếp tục giảm bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Theo Phòng Kế hoạch - Tài chính: Noip.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: