Phí, lệ phí đăng ký sáng chế.

12/10/2012

Các khoản phí và lệ phí đăng ký sáng chế được quy định tại Thông tư số: 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, gồm:

STT

Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mức phí, lệ phí (đồng)

1

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ).

- Nếu bản mô tả có trên 5 trang thì từ trang thứ 6 trở đi, phải nộp thêm mỗi trang.

150.000

10.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)

500.000

3

Lệ phí công bố đơn

- Nếu đơn có nhiều hình vẽ thì từ hình vẽ thứ 2 trở đi phả nộp thêm cho mỗi hình

100.000

50.000

4

Phí thẩm định nội dung:

- Cho điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế

- cho điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

350.000

 

300.000

5

Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

100.000

6

Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ

100.000

7

Lệ phí cấp Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

100.000

8

Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

- Nếu đơn có nhiều hình vẽ thì từ hình vẽ thứ 2 trở đi phả nộp thêm cho mỗi hình

100.000

50.000

9

Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích/mỗi năm/mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ (Sáng chế bảo hộ trong thời gian 20 năm, giải pháp hữu ích bảo hộ trong thời gian 10 năm), được tính như sau:

 

 

- Năm thứ 1 ; Năm thứ 2

250.000

 

- Năm thứ 3 ; Năm thứ 4

400.000

 

- Năm thứ 5 ; Năm thứ 6

650.000

 

- Năm thứ 7 ; Năm thứ 8

1.000.000

 

- Năm thứ 9 ; Năm thứ 10

1.500.000

 

- Năm thứ 11 - Năm thứ 13

2.100.000

 

- Năm thứ 14 - Năm thứ 16

2.750.000

 

- Năm thứ 17 - Năm thứ 20

3.500.00

Các tin đã đưa ngày: