Thời hạn xem xét, cấp Bằng độc quyền sáng chế

12/10/2012

1. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, người nộp đơn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xem xét hình thức đơn dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.

2. Trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp;

3. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được Yêu cầu thẩm nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu thẩm định được nộp trước ngày công bố đơn), người nộp đơn và người thứ ba yêu cầu thẩm định nội dung sẽ được Cục sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn, trong đó nêu rõ đối tượng có đáp ứng điều kiện bảo hộ hay không.

Các tin đã đưa ngày: