Hồ sơ (đơn) đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

12/10/2012

Hồ sơ (đơn) đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu sau đây:

1. Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, làm theo mẫu số 03 -KDCN (02 bộ) (Quy định tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007) 

                Ngoài các mục cần khai khác, trong tờ khai phải nêu chỉ số phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ phù hợp với Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (theo Thoả ước Locarno) tham khảo trên trang web:(http://www.noip.gov.vn). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ phân loại và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

2. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (01 bộ).

3. Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (05 bộ);

4. Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn.

5. Giấy uỷ quyền theo mẫu quy định, nếu nộp đơn thông qua đại diện (01 bản)

                Trong trường hợp có cơ sở (thông tin, chứng cứ) để nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu người nộp đơn trong thời hạn 01 tháng phải nộp tài liệu xác minh các thông, gồm:

6. Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đối với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác);

7. Tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế, kế thừa, giấy chứng nhận hoặc văn bản thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động);

8. Tài liệu xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại) ... kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của người khác, nếu kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó.

Lưu ý: Mọi tài liệu của Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đều phải được làm bằng tiếng Việt. Các tài liệu làm bằng ngôn ngữ khác chỉ được dùng để đối chiếu, tham khảo.

Các tin đã đưa ngày: