Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

12/10/2012

Các khoản phí và lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp được quy định tại Thông tư số: 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.gồm:

STT

Các khoản phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Mức phí, lệ phí (đồng)

1

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)

150.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)

500.000

3

Lệ phí công bố đơn

- Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phả nộp thêm cho mỗi hình

100.000

50.000

4

Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm)

250.000

5

Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm)

100.000

6

Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN

100.000

7

Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN

100.000

8

Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN

- Nếu có nhiều hình thức thì từ hình thức thứ 2 trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

100.000

50.000

9

Lệ phí gia hạn hiệu lực (Bằng độc quyền KDCN)

450.000

 
Các tin đã đưa ngày: