Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

12/10/2012

1. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn, được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

    Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, trong vòng 6 tháng trước ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền phải nộp đơn yêu cầu gia hạn (theo mẫu 02-GHVB ) cho Cục sở hữu trí tuệ kèm theo lệ phí gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

2. Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB (Quy định tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007) 

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);

- Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

- Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ theo quy định.

Các tin đã đưa ngày: