Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

04/01/2022

Sau hơn 7 năm triển khai, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, sau này được nâng cấp thành tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã khẳng định được vai trò là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân công dân có liên quan; minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Đó là nhận định của PGS.TS Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tại Vĩnh Phúc, việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp; sự chủ động tham mưu, đề xuất của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO nên đã đạt được kết quả cao.  Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp các Sở, ngành và cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh kịp thời tham mưu đề xuất với UBND tỉnh và triển khai các công việc như: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 44 /KH-UBND, ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Quyết định số 1180/QĐ-CT, ngày 13/5/2021 về việc phê duyệt dự toán, thu hổi kinh phí giao đầu năm cho Sở Khoa học và Công nghệ, cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 1281/QĐ-UBND, ngày 21/5/2021 và Quyết định số 3015/QĐ-UBND, ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Vĩnh Phúc; Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu và lợi ích của việc xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Ban hành kế hoạch số 24/KH-KHCN, ngày 19/5/2021 về việc triển khai thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Quyết định số 126/QĐ-SKHCN, ngày 03/11/2021 về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

Theo kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 01/3/2021 về việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã có 175 cơ quan đang duy trì thực hiện áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (39 cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc áp dụng; 136 xã, phường, thị trấn thuộc diện khuyến khích áp dụng).

Nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng HTQLCL, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với tổ chức kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá 175 cơ quan đang duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch. Tính đến nay 100% các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện bắt buộc áp dụng thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Trong quá trình thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 một số đơn vị thực hiện xây dựng và duy trì HTQLCL đã đạt được kết quả cao như:  Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Chi cục Chăn nuôi thú y, Chi cục Kiểm lâm, UBND Thị trấn Bá Hiến, UBND phường Hội Hợp, UBND xã Vĩnh Ninh, UBND xã Tử Du, UBND xã Đồng Văn.

Xây dựng các quy trình thực hiện TCVN ISO 9001:2015 gắn với thủ tục hành chính đã giúp cho công việc của cơ quan được rõ ràng và khoa học hơn; xác định rõ chức danh, nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, viên chức, mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài đơn vị; kiểm soát tốt các tài liệu, hồ sơ dễ tìm, dễ thấy, dễ kiểm tra; khắc phục được tình trạng không được cập nhật kịp thời, không được sắp xếp mã hoá lưu trữ các tài liệu, mất nhiều thời gian, khó tìm kiếm tài liệu khi cần thiết như trước đây; mang lại hiệu quả công việc cao hơn, minh bạch và tiết kiệm thời gian hơn. Từ những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần đáng kể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: