Kết quả hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn đến năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025

21/01/2022

Thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; những thành tựu, kết quả của sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế có bước phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nêu rõ: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc…”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN tham quan gian hàng Sở KH&CN Vĩnh Phúc

Tại Vĩnh Phúc, hoạt động KH&CN của tỉnh thường xuyên được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong những năm gần đây và năm 2021, tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Chương trình hành động số 84-CTr/TU ngày 31/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 90/2019/NQ- HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về quy định một số nội dung và mức chi để thực hiện Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc... Hệ thống các văn bản trên đã có tác động tích cực, hiệu quả đến hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai 07 dự án cấp quốc gia thuộc chương trình Nông thôn miền núi chuyển tiếp từ các năm trước (04 dự án triển khai năm 2018, 01 dự án triển khai năm 2019 và 02 dự án triển khai năm 2020), năm 2021, tỉnh đã đề xuất và được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 03 dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt, tổ chức thực hiện 327 lượt nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (gồm đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn và đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ). Thông qua các nhiệm vụ KH&CN nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình công nghệ, cây, con mới có năng suất, chất lượng được triển khai thực hiện; Công tác thăm khám và điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân đạt hiệu quả rõ rệt nhờ ưu tiên nghiên cứu biểu hiện, bệnh lý, ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới, nghiên cứu sản xuất mới; Bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tính nhân văn và làm phong phú các di sản văn hóa của tỉnh ngày càng được chú trọng; Xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường được kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả hơn; Xây dựng được một số mô hình thí điểm trong quản lý, điều hành, sản xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tỉnh,... Đặc biệt, có nghiên cứu đã đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành cơ chế chính sách như Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Riêng năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt 35 nhiệm vụ KH&CN, 05 đề án khoa học, 02 dự án sản xuất thử nghiệm nhân rộng kết quả đề tài KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021 với tổng kinh phí hơn 17.000,0 triệu đồng; phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 với dự kiến kinh phí 22.000,0 triệu đồng.

Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được thẩm định tốt về công nghệ nhằm lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, ngăn ngừa công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường; xây dựng, triển khai Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX), bước đầu đem lại kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế...

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và cung cấp, tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ cho hàng trăm lượt tổ chức, cá nhân; quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị tài sản trí tuệ đối với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Tiến hành việc xét, công nhận sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội. Một số sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo có hiệu quả được nhân rộng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Vĩnh Phúc đang triển khai xây dựng Đề án phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó có việc thành lập Trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm ứng dụng và thông tin KH&CN trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng như: tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ. Hằng năm triển khai thực hiện Giải thưởng chất lượng quốc gia. Triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được quan tâm thực hiện theo đúng quy định.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp huyện. Đến nay, Vĩnh Phúc có có 25 tổ chức KH&CN (trong đó 18 tổ chức KH&CN công lập); 04 doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận hoạt động KH&CN, trong đó nổi bật nhất là Công ty TNHH Công nghệ cao Trịnh Năng. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, nghiên cứu từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Trong những năm qua, Quỹ Phát triển phoa học và công nghệ đã thẩm định, cho vay 18 dự án ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh. Các dự án được vay vốn đã phát huy hiệu quả vốn vay, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021 - 2025 và điều kiện mới đặt ra trách nhiệm cho hoạt động KH&CN rất lớn, như: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hứng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa-vật lý-sinh học với sự đột phá của Interrnet vạn vận và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ và làm thay đổi căn bản phương thức và lực lượng sản xuất của xã hội. Bên cạnh đó, xu hướng hợp tác, phát triển giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng mạnh hơn, là điều kiện để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất và đời sống; cùng với đó là tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh... sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế chung. Đây vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với hoạt động KH&CN trong thời gian tới.

Quán triệt mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đề ra tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII: "Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ", mục tiêu phát triển KH&CN cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình KH&CN có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần không nhỏ của KH&CN đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tỷ lệ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong phát triển kinh tế (GRDP) của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đạt 40%. Tốc độ đổi mới công nghệ bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 22,4%.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: