Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

19/01/2022

Sáng ngày 18/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động KH&CN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Văn Long, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN; các đồng chí Phó giám đốc Sở; cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Sở.

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, của các cấp ủy đảng và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, Đảng bộ Sở KH&CN đã  bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở các chi, đảng bộ trong cơ quan. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ, kết quả có nhiều nhiệm vụ được triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng đảng được triển khai đảm bảo, thể hiện thông qua công tác tư tưởng chính trị được thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức xây dựng đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới được thực hiện kịp thời; việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác xây dựng đảng của toàn đảng bộ thực hiện đúng quy định, đảng bộ cơ bản đoàn kết, thống nhất lãnh đạo toàn diện và đã đạt được những kết quả nhất định; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được chú trọng quan tâm;…

Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh được triển khai ngay từ đầu năm, trong đó tập trung vào tham mưu, đề xuất việc cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, thuộc trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực: chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bước đầu triển khai, thực hiện tốt Đề án tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chương trình hành động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021 và tổ chức thực hiện chương trình hành động của Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực KH&CN; Công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên các lĩnh vực: quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, TCĐLCL, quản lý KHCN cơ sở,... được tăng cường và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Công tác thẩm định công nghệ các dự án đầu tư phát triển đã dần đi vào nền nếp. Các ngành chức năng đã phối hợp tốt với Sở KH&CN trong công tác thẩm định công nghệ dự án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, từ đó ngăn chặn được việc sử dụng công nghệ lạc hậu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, tăng năng suất, chất lượng; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức chấp hành pháp luật về KHCN như an toàn bức xạ, SHTT, TCĐLCL; Công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống được đẩy mạnh. Đã chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng, nâng cao năng lực, trình độ KH&CN, đủ khả năng tiếp nhận và chuyển giao thành công nhiều công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất và đời sống. Công tác tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường đặt hàng; tuyển chọn nhiệm vụ có tính ứng dụng cao; Đầu tư cho KH&CN được các cấp, ngành quan tâm: tiềm lực KH&CN, cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước về KH&CN và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo; Sàn giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh phát triển; Công tác tổ chức, bộ máy từng bước được kiện toàn; công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức bước đầu được triển khai thực hiện; …

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như: Khoa học công nghệ & đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở thành động lực để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;  Việc chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng vào các hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu, các mô hình mới trong quá trình tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành, lĩnh vực và giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội đặt ra còn hạn chế, nhất là trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xử lý môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa thiếu vừa không đồng bộ, không phát huy được nguồn lực đầu tư cho KH&CN. Năng lực tiếp cận các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn hạn chế; Công tác dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao công nghệ, kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa tương xứng với đầu tư của nhà nước;…

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh tập trung vào công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách tạo động lực cho phát triển KH&CN; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN, đẩy mạnh công tác ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất và đời sống; triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; cải cách thủ tục hành chính;...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Long, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&CN đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sở, các tập thể và cá nhân trong năm 2021 đã nỗ lực hoàn thành tốt các công việc được giao; đồng chí yêu cầu trong năm 2022, Đảng bộ, các tập thể, cá nhân trong Sở tiếp tục phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của mình, chủ động thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của ngành và của tỉnh đề ra.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: