Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề án khoa học và công nghệ

28/12/2021

Sáng ngày 28/12/2021, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc, Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh tiến hành nghiệm thu 02 đề án khoa học và công nghệ (KH&CN). Tham dự Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Lương Văn Long, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng KH&CN; các đồng chí thành viên Hội đồng KH&CN, tổ chức chủ trì thực hiện đề án.

Đề án “Nghiên cứu phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc chủ trì thực hiện. Đề án đã phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục Vĩnh Phúc. Về mặt lý luận, đề án đã đưa ra những quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, mối quan hệ giữa giáo dục và kinh tế - xã hội, những nghiên cứu về giáo dục ở trong nước. Bên cạnh đó, đề án cũng phân tích kỹ bối cảnh trong nước, quốc tế, hoàn cảnh kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên của Vĩnh Phúc ảnh hưởng đến giáo dục của tỉnh. Về thực tiễn, đề án khảo sát giáo dục Vĩnh Phúc và đánh giá sâu về thực trạng giáo dục Vĩnh phúc trên 03 phương diện chính: tiếp cận công bằng trong giáo dục, chất lượng giáo dục và điều kiện đảm bảo cho sự phát triển giáo dục.

Đề án “Nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do Ban dân tộc chủ trì thực hiện. Đề án đã nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của 40 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; xác định nội dung, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ (dự án) kèm theo nhằm phát triển kinh tế-xã hội các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các tổ chức chủ trì và nhóm thực hiện đề án đã nghiêm túc thực hiện việc nghiên cứu, hoàn thành các mục tiêu, nội dung đã được phê duyệt. Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề án tiếp thu những ý kiến của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo theo kết luận của Hội đồng để đáp ứng các mục tiêu đặt ra của đề án.

Thu Huyên

Các tin đã đưa ngày: