Sở Khoa học và Công nghệ hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

24/09/2021

Thực hiện văn bản số 1464/TTCP-PC ngày 23/08/2021 của Thanh tra Chính Phủ, văn bản số 683/TTr-NV4 ngày 31/08/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành văn bản số 511/SKHCN-TTr ngày 21/09/2021 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thủ trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Về thể lệ cuộc thi có 2 phần. Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận, người dự thi trình bày các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta..

Việc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng chống tham nhũng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nguyễn Viết Nhi-Thanh tra Sở KHCN

 

Các tin đã đưa ngày: