Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

16/09/2021

Chiều 15/9, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự tại tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hiện có 153 hội thành viên, thu hút khoảng 3,7 triệu thành viên tham gia, với trên 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm 32% trí thức khoa học và công nghệ cả nước. Từ năm 2016 đến năm 2020, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp hội; đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết trí thức; triển khai hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền và phổ biến kiến thức, thúc đẩy các phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình chính trị trong nước.

Giai đoạn 2015-2020, các hội thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đã thực hiện thành công 38 đề tài nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ cấp quốc gia; trên 300 đề tài/dự án cấp bộ, cấp tỉnh và khoảng 2.000 đề tài, dự án cấp cơ sở. Đồng thời, chủ động tìm kiếm và tiếp nhận hàng trăm dự án viện trợ nước ngoài để xã hội hóa hoạt động nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, trong đó phần lớn là mô hình phát triển kinh tế tổng hợp gắn với phát triển bền vững. Trong 5 năm, các hội thành viên của Liên hiệp hội đã thực hiện trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội, góp ý nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, trong đó có nhiều dự án đầu tư trọng điểm, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Liên hiệp hội cũng đã 3 lần tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cho 445 trí thức thuộc hệ thống Liên hiệp hội, kịp thời động viên khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình làm việc toàn khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm nhiều nội dung quan trọng gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, thực hiện thống nhất chế độ chính sách cán bộ từ Trung ương đến địa phương và làm tốt công tác phát triển hội viên, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục đoàn kết, phát triển lớn mạnh đội ngũ trí thức, nhà khoa học cả nước, trên cơ sở đó đưa ra những phát minh, sáng kiến mang tính ứng dụng cao vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy dân chủ, tôn trọng sự tự do sáng tạo trong hoạt động, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành, địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn Liên hiệp hội và các thành viên tiếp tục chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội ngành thành viên nâng cao chất lượng tổ chức các giải thưởng khoa học, kỳ thi olympic sinh viên toàn quốc. Đồng thời, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân có quy mô lớn và uy tín quốc tế, đặc biệt là hợp tác về khoa học và công nghệ. Đồng chí lưu ý các địa phương cần quan tâm hơn đến đội ngũ trí thức, nhà khoa học, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy sáng kiến, cống kiến cho sự phát triển của đất nước.

Theo Hồng Yến: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: