Điều kiện thuê chuyên gia nước ngoài lãnh đạo tổ chức KHCN công lập

04/08/2021

Bộ KH&CN đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam.

Ảnh minh hoạ

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam, các tổ chức KHCN công lập sử dụng các đối tượng nêu trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo không áp dụng việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức KHCN công lập nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; tổ chức KHCN thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật (*).

Tổ chức KHCN công lập được thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo khi bảo đảm các điều kiện sau:

1- Không thuộc trường hợp quy định (*) trên.

2- Thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mà người Việt Nam ở trong nước chưa có kinh nghiệm hoặc là tổ chức KHCN công lập triển khai những nhiệm vụ KHCN có cần sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.

3- Là tổ chức KHCN công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư theo phân loại tổ chức KHCN theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ điều kiện, tiêu chuẩn đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức KHCN công lập.

Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức KHCN khi đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau: a- Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b- Có trình độ chuyên môn, kết quả hoạt động KHCN theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP và có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc; c- Không phải là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; d- Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật trừ trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam và được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Người được thuê đảm nhiệm chức danh đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu tổ chức KHCN công lập ngoài các điều kiện quy định trên phải đã có kinh nghiệm ít nhất 3 năm đảm nhận chức danh lãnh đạo nhóm nghiên cứu trở lên ở viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp của nước ngoài.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Minh Đức: baochinhphu.vn

http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Dieu-kien-thue-chuyen-gia-nuoc-ngoai-lanh-dao-to-chuc-KHCN-cong-lap/441090.vgp

Các tin đã đưa ngày: