Công tác tư pháp tại Sở Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2021

13/07/2021

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được ứng dụng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội được phát huy cao độ, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước cần được đẩy mạnh và nâng cao. Công tác tư pháp của Sở Khoa học và Công nghệ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trong Sở, đã được triển khai đầy đủ kịp thời, kết quả 6 tháng đầu năm như sau:

Về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và tham gia ý kiến xây dựng pháp luật

Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới trái với với văn bản QPPL của cơ quan cấp trên

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, để từng bước nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức triển khai thi hành hiến pháp, văn bản QPPL lĩnh vực QLNN về KH&CN của cơ quan cấp trên và của HĐND, UBND tỉnh; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức rà soát hệ thống các văn bản QPPL của ngành và đã phát hiện những khó khăn vương mắc và đang thực hiện các bước trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định, trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thông tư số 01/2021/TT-BKHCNngày 01/03/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh,huyện. Ngày 27/04/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát và xây dựng Đề án số 127/ĐA-SKHCN sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở Khoa học và Công nghệ (thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 10/05/2021, Sở ban hành Tờ trình số 30/TTr-SKHCN về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND  ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh phúc.

Xây dựng văn bản QQPL và văn bản triển khai.

Triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của ngành KH&CN, Sở KH&CN đã trình ban hành các văn bản triển khai, cụ thể như sau:

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dự trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg  ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt chương trình tài sản trí tuệ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch của UBDN tỉnh vv xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ trướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệpVN nâng caonăng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, BC UBND tỉnh.

Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Thông tư 01/2021/TT-BKHCN, Sở đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở KH&CN và xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc;

Đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh;  thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh; thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "về phát triển công nghệ cao đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Trình UBND tỉnh Vĩnh phúc ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBND  09/03/2021 về việc ủy quyền cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-Quang chẩn đoán y tế  hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc theo Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/6/2020 về Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính khác.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của ngành tham mưu ban hành và nhận thấy những bất cập trong một số Quyết định như: Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND  ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016  về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để kịp thời tham mưu ban hành sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.

Qua kiểm tra văn bản ban hành năm 2020, cơ bản đảm bảo các quy định, không phát hiện ra văn bản nào trái quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành và thể thức. 

Kết quả tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và bố trí kinh phí, nhân lực cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ bố trí 01 Lãnh đạo phụ trách Công tác pháp chế và 01 công chức kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế của Sở. Sở đã quan tâm cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn do ngành Tư pháp tỉnh triệu tập.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Trang Website http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn vẫn được duy trì thường xuyên, trên đó đăng tải toàn bộ hệ thống văn bản pháp quy về khoa học và công nghệ, các thủ tục hành chính liên quan… Thông qua phần mềm quản lý Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đăng tải các tin, bài về hoạt động chuyên môn, phổ biến văn bản mới, cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các kênh thông tin hỗ trợ trực tuyến để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tuyên truyền về giải thưởng chất lượng Quốc gia. Đồng thời cũng đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền giới thiệu các văn bản mới tại Hội nghị sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc Sở.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Đoàn thanh tra Sở đã kết hợp giữa thanh tra chuyên đề với việc tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp, cụ thể như: Thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm hàng hóa theo quy định, ghi dấu định lượng, kiểm định và quản lý chứng chỉ kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường, thực hiện việc bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp.

Công tác theo dõi thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; về theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã xây dựng và ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ năm 2021.

Các cán bộ làm công tác thanh tra và pháp chế thường xuyên nghiên cứu hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Từ đó đã phổ biến, hướng dẫn đến toàn thể cán bộ làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm cập nhật và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở.

Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi bổ sung; theo dõi thực thi pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm hàng hóa; ghi nhãn hàng hóa; lĩnh vực sở hữu công nghiệp; lĩnh vực an toàn kiểm soát bức xạ; lĩnh vực đo lường; tình hình xử phạt vi phạm hành chính về KH&CN của Thanh tra Sở, UBND các huyện, thành phố.

Xuân Mạnh

 

Các tin đã đưa ngày: