Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT

13/01/2016

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ khoa học và Công nghệ sẽ gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Thứ trưởng phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin và đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh minh họa

3. Các Ủy viên Thường trực:

(1) Giám đốc Trung tâm Tin học;

(2) Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao.

4. Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị:

(1) Vụ Tài chính;

(2) Vụ Tổ chức cán bộ;

(3) Vụ Pháp chế;

(4) Văn phòng Bộ;

(5) Vụ Kế hoạch – Tổng hợp;

(6) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

(7) Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

(8) Cục Sở hữu trí tuệ;

(9) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

(10) Cục Công tác phía Nam;

(11) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Nguyễn Quân, Ban Chỉ đạo này sẽ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ theo chủ trương, chính sách ủa Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và cấp có thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 16/11/2015, thực hiện nhiệm vụ là đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng và phát triển CNTT; đồng thời ban hành kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: