Giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến, phục vụ công tác thi đua -khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc

18/12/2015

Ngày nay, khoa học và công nghệ phát triển nhanh và mạnh, nó là động lực, là nhân tố quan trọng hàng đầu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Việt nam cũng không phải ngoại lệ và luôn coi khoa học và công nghệ là “quốc sách hàng đầu”.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định về sáng kiến.v.v...; bên cạnh đó, có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ, nổi bật là chính sách thi đua - khen thưởng, được thể hiện thông qua hệ thống pháp luật về thi đua - khen thưởng.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục, công nghiệp - dịch vụ phát triển, chính trị, văn hóa, xã hội ổn định nên việc chỉ đạo thực hiện chính sách thi đua - khen thưởng cũng được quan tâm thường xuyên. Để đáp ứng các quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng và đáp ứng với tình hình mới, ngày 05/12/2014 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số: 58/2014/QĐ-UBND Quy định về công tác Thi đua - Khen  thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Với quy định này, để đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được khen thưởng từ danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” trở lên, hầu hết đều phải gắn với hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, điều kiện tối thiểu phải là tác giả sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận.

Hiện nay, việc xem xét công nhận sáng kiến cho các tác giả đã được các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm, thực hiện thông qua các quy định hiện hành như: Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến và quy định tại Điều 34, Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 để thành lập ra Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở.

Đối với Vĩnh Phúc, ngày 23/01/2015 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-CT về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015-2019. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng sáng kiến đã thống nhất ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng, trong đó quy định về mức độ công nhận sáng kiến cấp tỉnh, gồm: Sáng kiến xếp loại Trung bình (có số điểm trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ 50 - 70 điểm); sáng kiến xếp loại Khá (có số điểm trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ trên 70 - 84 điểm); sáng kiến xếp loại Xuất sắc (có số điểm trung bình của các thành viên hội đồng đạt từ trên 85 - 100 điểm).

Sau khi xem xét, công nhận ở cấp cơ sở, những sáng kiến đạt xuất sắc đã được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trình lên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét, tổ chức công nhận.

Qua tổng hợp đợt 1/năm 2015, cơ quan thường trực Hội đồng đã nhận được 377 sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh, trong đó có 364 sáng kiến do ngành giáo dục và đào tạo đề nghị công nhận, chiếm 97% tổng số sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh đợt 1/năm 2015.

Kết quả, Hội đồng đã tổ chức xem xét, công nhận cấp tỉnh cho 131 sáng kiến, chiếm 35% tổng số sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh đợt 1/năm 2015. Trong đó, có 03 sáng kiến xếp loại xuất sắc, 29 sáng kiến xếp loại khá và 99 sáng kiến xếp loại trung bình.

Để thúc đẩy hoạt động sáng kiến trong thời gian tới, xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh tiếp tục bám sát các quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/08/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến và các quy định pháp luật hiện hành về công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 Quy định về công tác Thi đua - Khen  thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai là, các cấp, ngành, doanh nghiệp cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho các tác giả nghiên cứu, triển khai, thực hiện các sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tổ chức, giới thiệu các tác giả tham gia các cuộc thi sáng kiến, sáng tạo kỹ thuật, quản lý - tác nghiệp giỏi.v.v...

Ba là, nâng cao trách nhiệm và khả năng đánh giá, công nhận sáng kiến của Hội đồng sáng kiến các cấp, kết hợp với làm tốt công tác thi đua - khen thưởng nhằm tạo sự công bằng, phát huy động lực trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình xuất sắc trong nghiên cứu, tạo ra các sáng kiến mang lại lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường cao. 

Đức Thọ

Các tin đã đưa ngày: