Xây dựng cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn một cách hợp lý là yếu tố quyết định đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển khoa học và công nghệ

26/11/2015

Cơ cấu tổ chức có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức. Nó vừa là hình thức phân công lao động trong tổ chức, vừa phản ánh tính chất nhiệm vụ chức năng của tổ chức, đồng thời nó có tác động trở lại đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát triển tổ chức.

Cơ cấu tổ chức luôn đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu:

Tính tối ưu: cơ cấu tổ chức mang tính năng động cao, luôn đi sát và phục vụ việc thực hiện chức năng của tổ chức.

Tính linh hoạt: cơ cấu tổ chức phải có khả năng thích ứng nhanh, linh hoạt với bất kì tình huống nào xảy ra trong tổ chức cũng như ngoài môi trường.

Khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, điều quan trọng và khó khăn nhất là phải quán triệt các yêu cầu trên vào những điều kiện, tình huống cụ thể. Nói cách khác, là cần tính đến những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của việc hình thành, phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Có thể xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức như sau: tính chất và đặc điểm hoạt động của tổ chức; trình độ, kĩ năng của đội ngũ nhân lực quản lý; yêu cầu công tác quản lý nhà nước ...

Trong từng giai đoạn phát triển của xã hội, do yêu cầu về công tác quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước lại được sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong lĩnh vực KH&CN, cùng với sự phát triển của KH&CN, quá trình đổi mới toàn diện cơ chế, chính sách về phát triển KH&CN, Bộ KH&CN đã kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các địa phương xây dựng cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, Thông tư hướng dẫn chung cho tất cả các địa phương, nên chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của từng địa phương. Thực tế cho thấy, thời gian qua, nhiều địa phương đã xây dựng cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN cơ bản đã bám sát theo hướng dẫn của liên Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ, bên cạnh đó tùy theo tính chất đặc thù của mình, mà một số địa phương đã xây dựng cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN không hoàn toàn dập khuôn theo hướng dẫn như số lượng, tên gọi của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, thậm trí nhiệm vụ của từng phòng cũng có những điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tế của địa phương (phòng quản lý nguồn lực, phòng SHTT, Trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, Trung tâm công nghệ sinh học...). Mỗi đơn vị phòng, ban này đều được đặt tương ứng với một vị trí nhất định trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN cũng như hoạt động KH&CN của địa phương.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn về KH&CN, các địa phương cần bám sát Thông tư hướng dẫn và điều kiện đặc thù để xây dựng cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn về KH&CN một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Có như vậy, mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN và phát triển hoạt động KH&CN trên địa bàn.

ThS. Trần Nguyên Lý - TP. Quản lý KHCN Cơ sở

Các tin đã đưa ngày: