Đến năm 2030 có khoảng 60 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới

05/11/2015

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 30 tổ chức, năm 2030 có khoảng 60 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới.

Đến năm 2030 còn khoảng 100 tổ chức KH&CN công lập với cơ cấu hợp lý.

Dự thảo Quyết định nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020 kiện toàn tổ chức và hoạt động của 158 tổ chức KH&CN công lập ở trung ương và các tổ chức KH&CN công lập ở địa phương theo hướng tinh giản đầu mối trực thuộc, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời chuẩn bị xong những điều kiện cần thiết để đẩy mạnh tái cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030 còn khoảng 100 tổ chức KH&CN công lập với cơ cấu hợp lý.

Đến năm 2020, có khoảng 25.000 cán bộ nghiên cứu làm việc tại các tổ chức KH&CN công lập trong phạm vi quy hoạch, trong đó khoảng 70% có trình độ thạc sĩ trở lên, ít nhất 25% có trình độ tiến sĩ; đến năm 2030, khoảng 90% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó ít nhất 40% có trình độ tiến sĩ. 

Dự thảo Quyết định cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện. Với nhóm giải pháp về quản lý và tổ chức, sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để các tổ chức KH&CN công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho hoạt động KH&CN của tổ chức KH&CN công lập; chuyển thành doanh nghiệp các tổ chức KH&CN công lập có đủ điều kiện theo quy định; định kỳ đánh giá chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động, hiệu quả đầu tư của tổ chức KH&CN công lập để làm cơ sở đầu tư, phát triển hoặc chia tách, sáp nhập, giải thể tổ chức KH&CN công lập; kiên quyết giải thể, sáp nhập tổ chức KH&CN công lập hoạt động kém hiệu quả, xóa bỏ tư duy bao cấp trong KH&CN. 

Về phát triển nhân lực KH&CN, sẽ triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, chú trọng thu hút đội ngũ nhân lực KH&CN trình độ cao là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài hoạt động KH&CN tại Việt Nam; triển khai có hiệu quả chính sách sử dụng, trọng dụng đối với đội ngũ nhân lực KH&CN xứng đáng với những đóng góp của đội ngũ này đối với sự phát triển đất nước; thường xuyên đánh giá, phân loại chất lượng nhân lực KH&CN để kịp thời điều chỉnh chính sách thu hút, sử dụng, trọng dụng cho phù hợp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho đội ngũ nhân lực KH&CN để đáp ứng yêu cầu.

Về đầu tư và tài chính, sẽ ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước để nâng cao năng lực cho các tổ chức KH&CN công lập hoạt động trong các lĩnh vực KH&CN trọng điểm, ưu tiên. Tạo điều kiện cho tổ chức KH&CN công lập khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư để đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư từ xã hội, nhất là từ doanh nghiệp cho hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập theo cơ chế hợp tác công tư; thực hiện thống nhất việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho tổ chức KH&CN công lập thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác; tăng cường năng lực, đầu tư thiết bị và nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, trung tâm thông tin KH&CN thuộc các tổ chức KH&CN công lập; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tổ chức KH&CN công lập, giữa các tổ chức KH&CN công lập với các doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo để khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của các tổ chức KH&CN công lập.

Kế hoạch triển khai cũng đã được cụ thể hóa cho từng giai đoạn. Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ chức; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập hiện nay; tổ chức đánh giá, phân loại, xếp hạng các tổ chức KH&CN công lập, làm cơ sở cho hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước và phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập giai đoạn 2021-2030.

Giai đoạn 2021-2030, đẩy mạnh tái cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập theo hướng thu gọn đầu mối, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng và nhiệm vụ, tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức; tăng cường hội nhập quốc tế, liên kết với các cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp của các tổ chức khoa học và công lập lên một bước; các bộ, ngành Trung ương và địa phương chủ động xây dựng phương án và lộ trình sáp nhập, cơ cấu lại các tổ chức KH&CN công lập trực thuộc theo Quy hoạch này.

Theo Hạnh Nguyên:Truyenthongkhoahoc.vn

Các tin đã đưa ngày: