Điều kiện lập Quỹ phát triển KHCN của Bộ, ngành, địa phương

10/09/2015

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Quyết định quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa họcvà công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về:  Nhân lực; cơ sở vật chất kỹ thuật; vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn.

Cụ thể, về nhân lực, nhân sự của Quỹ được bố trí theo điều kiện thực tế và không làm tăng tổng số biên chế hiện có của bộ, UBND cấp tỉnh. Các nhân sự có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong đó Kế toán trưởng của Quỹ là nhân sự chuyên trách.

Nhân sự để bố trí vào tổ chức bộ máy của Quỹ phải là những người có trình độ phù hợp với vị trí làm việc. Nhân sự dự kiến bố trí làm Giám đốc điều hành Quỹ phải có trình độ đại học trở lên và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác quản lý khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân (bên phải) trao giải tại cuộc thi sáng chế 2013. Cuộc thi nhằm giới thiệu và vinh danh những sáng chế, sáng tạo hữu ích, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước

Đối với nhân sự dự kiến bố trí làm Kế toán trưởng, ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành còn phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác về kế toán.

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết của Quỹ được bố trí trong khuôn khổ vật chất kỹ thuật hiện có của bộ, UBND cấp tỉnh. Điều kiện, tiêu chuẩn, định mức cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và không làm tăng chi phí quản lý.

Về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn, Quyết định nêu rõ, vốn điều lệ của Quỹ bao gồm kinh phí từ ngân sách Nhà nước và kinh phí hỗ trợ đóng góp từ bên ngoài. Tại thời điểm thành lập Quỹ, vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, trong đó, phần kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tối thiểu đạt 10%. Quỹ có trách nhiệm duy trì, bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước.

Nguồn vốn của Quỹ do ngân sách Nhà nước cấp lần đầu, vốn bổ sung để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng năm được phân bổ từ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ, các nguồn thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, kinh phí đóng góp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc, các nguồn nhận ủy thác từ Quỹ của Bộ hoặc UBND cấp tỉnh khác và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước hợp pháp bảo đảm Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2015.

Trường hợp các bộ và UBND cấp tỉnh đã thành lập Quỹ nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện quy định, bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh các điều kiện trên trong một năm kể từ ngày 25/10/2015. Đối với điều kiện quy định về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn, bộ, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh trong 3 năm kể từ ngày 25/10/2015.

Theo Viết Cường: Vietq.vn

Các tin đã đưa ngày: