Cần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN

28/08/2015

Đó là chủ để của buối đối thoại trực tiếp giữa Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân với Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:00 tối nay, ngày 27/8/2015 trên kênh Truyền hình Quốc Hội.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đối thoại trực tiếp với Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An trên kênh truyền hình Quốc hội

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền tới xã hội những chủ chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực KH&CN, về những hiệu quả hoạt động của ngành trong thời gian qua, về vai trò quan trọng của KH&CN trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để hoạt động KHCN đạt hiệu quả cao hơn, các cấp các ngành cũng cần nhận thức rõ về vai trò quan trọng của KHCN và biến những nhận thức đó thành hành động cụ thể.

Năm 2015 được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là năm đẩy mạnh kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh. Đây cũng là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN, tạo chuyển biến về chất trong đóng góp của KH&CN để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu của Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011-2015.

Trong năm 2015, Bộ KH&CN tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng như :Tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế và chính sách thúc đẩy phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo; Hoàn thành các kế hoạch, chương trình KH&CN trung hạn 2011-2015; sơ kết đánh giá Chiến lược, kế hoạch, chương trình KH&CN dài hạn đến năm 2020; thiết kế xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh tiềm lực KH&CN quốc gia; Thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư  đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và phát triển thị trường KH&CN; Tăng cường hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững đất nước; Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN.

Theo Minh Hà: Truyenthongkhoahoc.vn

Các tin đã đưa ngày: