Bản tin số 5-2018

03/12/2018

NGHIÊN CỨU - ĐỊNH HƯỚNG - TRAO ĐỔI

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH PHÚC THỜI GIAN QUA

     Việt Hưng

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH VĨNH PHÚC THEO HƯỚNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

     Phùng Vân

GIỚI THIỆU

VĨNH PHÚC TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 1.0, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

     Phùng Vân

BẢO QUẢN BƯỞI SAU THU HOẠCH

     Việt Hưng

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Phùng Vân

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁO VĨNH PHÚC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Tiến Phúc

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MUỐI, CÁC CHẾ PHẨM CÓ CHỨA I ỐT VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾU HỤT I -ỐT TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ NGUY CƠ TẠI ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

     Thu Huyên

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC RÀO CẢN LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở TỈNH VĨNH PHÚC

     Việt Hưng

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRẮM CỎ TRONG LỒNG BÈ

     BBT

KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẾ PHẨM THẢO MỘC TRỪ SÂU BỆNH

     BBT

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY KHỔ QUA

     BBT

Các tin đã đưa ngày: