Thông báo v/v điều chỉnh thời hạn đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2022

05/05/2021

Các tin đã đưa ngày: