Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học

14/10/2020

1. Lãnh đạo Trung tâm

     Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

          Phone: 0211.3840.541 - 1

      Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

          Phone: 0947935668     

2.  Phòng Hành chính - Tổng hợp

     Trưởng phòng: CN. Lê Thanh Tâm

        Phone: 0211.3840.541 - 1

3.  Phòng Công nghệ Thông tin

     Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Xuân Mạnh         

         Phone: 0211.3710.017 - 5

     Phó phòng: ThS. Phùng Thị Vân

         Phone: 0211.3710.017 - 0

4.  Phòng Thông tin và Tuyên truyền

     Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiêm nhiệm)

        Phone: 0211.3840.541 - 1

     Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

              Phone: 0211.3840.541 - 6

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: