Gói thầu số 01: Điều tra, khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/04/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220420766 - 00

Số hiệu KHLCNT

20211176503

Tên KHLCNT

Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Điều tra, khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Điều tra, khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Điều tra, khoanh định khu vực cấm hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

540 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

08/04/2022 15:59

Đến ngày

29/04/2022 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

29/04/2022 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.697.606.000 VND (Một tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm lẻ sáu nghìn đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

 

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Điều khoản tham chiếu 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: