Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

08/04/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220371700 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220371658

Tên KHLCNT

Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220371700 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220371658

Tên KHLCNT

Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2022

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

29/03/2022 09:01

Đến ngày

08/04/2022 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

08/04/2022 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.801.030.300 VND (Ba tỷ tám trăm lẻ một triệu ba mươi nghìn ba trăm đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: