Mua dịch vụ gia hạn bảo hành hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

28/03/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220332373 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220307916

Tên KHLCNT

Mua dịch vụ gia hạn bảo hành hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC

Tên gói thầu

Mua dịch vụ gia hạn bảo hành hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Mua dịch vụ gia hạn bảo hành hệ thống lưu trữ, sao lưu dữ liệu các hệ thống thông tin của tỉnh tại Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

14/03/2022 12:08

Đến ngày

24/03/2022 14:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

24/03/2022 14:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.181.290.000 VND (Một tỷ một trăm tám mươi mốt triệu hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: