Xây lắp Dự án Đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh nối QL2B với QL2C

28/03/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220333959 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210411760

Tên KHLCNT

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Hợp Châu-Đồng Tĩnh nối QL2B với QL2C

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn NSNN theo kế hoạch hàng năm và các nguồn hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

15/03/2022 09:03

Đến ngày

04/04/2022 09:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

04/04/2022 09:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

21.669.618.000 VND (Hai mươi mốt tỷ sáu trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm mười tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

320.000.000 VND (Ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: