Chỉnh trang tuyến đường giao thông, hạ tầng đô thị khu vực từ cây xăng UBND thị trấn đi đường đôi Hồ Giếng trẻ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch

16/02/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220152283 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220152271

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây lắp: Chỉnh trang tuyến đường giao thông, hạ tầng đô thị khu vực từ cây xăng UBND thị trấn đi đường đôi Hồ Giếng trẻ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Hè phố, Thoát nước và Điện chiếu sáng

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây dựng

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

180 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

09/02/2022 14:03

Đến ngày

16/02/2022 14:15

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

16/02/2022 14:15

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.550.624.000 VND (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: