Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường

16/02/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220214101 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220214089

Tên KHLCNT

Kế hoạch LCNT dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường. Thôn Hoàng Tân: Tuyến 1 Mô Trại-Bãi Vạt; Tuyến 2 Khoảnh 1-Hổ Ngài; Tuyến 3 Đường Đồng Giàng-Khoảnh 3; Tuyến 4 Gò Xa-Chiều Đình. Thôn Hạ Chuế: Tuyến Bà Bàng-Cái Cua. Thôn Hoàng Hạ: Tuyến Rau Xanh-Đồng Nhồi

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Gói thầu xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách xã (NSTT và nguồn thu từ đất)

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

210 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

15/02/2022 10:46

Đến ngày

25/02/2022 11:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

25/02/2022 11:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

3.995.458.000 VND (Ba tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: