Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: ĐT.304 – Thôn Bình Lâm; Tuyến 2: Đình Bình Lâm – Đình Nho Lâm

09/02/2022

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220166526 - 00

Số hiệu KHLCNT

20220160023

Tên KHLCNT

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc. Tuyến 1: ĐT.304 – Thôn Bình Lâm; Tuyến 2: Đình Bình Lâm – Đình Nho Lâm

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Xây lắp

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách xã

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

360 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

28/01/2022 17:06

Đến ngày

17/02/2022 08:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

17/02/2022 08:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

8.972.936.000 VND (Tám tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

90.000.000 VND (Chín mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 
Hồ sơ thiết kế 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: