Trang bị phòng họp không giấy E-Cabinet tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

09/02/2022

Hình thức thông báo

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20220116762 - 01

Số hiệu KHLCNT

20220100471

Tên KHLCNT

Trang bị phòng họp không giấy E-Cabinet tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

Trang bị phòng họp không giấy E-Cabinet tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Trang bị phòng họp không giấy E-Cabinet tại Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách Nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

11/01/2022 08:14

Đến ngày

08/02/2022 15:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

60 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

08/02/2022 15:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

7.138.632.000 VND (Bảy tỷ một trăm ba mươi tám triệu sáu trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

107.000.000 VND (Một trăm lẻ bảy triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt 
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu 

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng 

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: