Thông báo mời thầu ngày 24/4/2020

24/04/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Xây mới nhà điều hành kết hợp phòng học, trường Tiểu... Xây lắp (Số thông báo: 20200454773 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 24/04/2020
76
2 UBND xã Thanh Trù Sửa chữa nhà lớp học bộ môn kết hợp thư viện truyền... Xây lắp (Số thông báo: 20200455877 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 24/04/2020
76
3 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lạc Xây dựng đề án Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... Xây dựng đề án Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... Chưa thanh toán 24/04/2020
76
4 Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật Mua dụng cụ, trang thiết bị và Mua sắm bảng biển XDCQ,... Gói thầu số 3: Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị (Số... Chưa thanh toán 24/04/2020
76

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: