Chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng

23/08/2021

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, tạo sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

Chính sách đặt hàng chuyên gia, nghiên cứu khoa học

Chính sách đặt hàng chuyên gia khi được đặt hàng xây dựng quy hoạch, chương trình, đề án, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được hưởng mức tối đa 80.000.000 đồng/chuyên gia/tháng. Tổng kinh phí không quá 2.000.000.000 đồng/hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, chuyên gia được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo qui định hiện hành.

Chuyên gia được đặt hàng đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng và quản lý hạ tầng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao được hưởng mức tối đa 10.000.000 đồng/chuyên gia/ngày. Thời gian hợp đồng tối đa 15 ngày/chương trình. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh, chuyên gia được hồ trợ chi phí ăn, ở, đi lại theo qui định hiện hành.

Chính sách đặt hàng nghiên cứu khoa học: Cán bộ, công chức, viên chức khi được tỉnh đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh được chi trả chế độ nghiên cứu theo quy định. Trường hợp được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn được tỉnh thưởng bằng 20% tổng kinh phí ngân sách chi trả cho đề tài đó, mức thưởng tối đa không quá 400 triệu đồng/đề tài.

Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách đào tạo sau đại học: Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được tỉnh cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ 100% học phí theo quy định hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết. Sau khi được cấp bàng tốt nghiệp tiến sĩ hoặc tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 100 triệu đồng; thạc sĩ hoặc thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Trường hợp được cử đi đào tạo ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế theo quy định.

Chính sách bồi dường chuyên môn, nghiệp vụ: Cán bộ, công chức, viên chức khi được tỉnh cử đi bồi dưỡng được hỗ trợ 100% học phí theo quy định của pháp luật hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết.

Trường hợp được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngoài những khoản chi phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ trên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý được tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo khả năng từ nguồn tài chính của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chính sách thu hút người có tài năng

Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ hoặc tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 600 triệu đồng; Thạc sĩ hoặc thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ 400 triệu đồng. Giáo viên, giảng viên có trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 600 triệu đồng; có trình độ thạc sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; có trình độ đại học được hỗ trợ 300 triệu đồng.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngoài hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ còn được hỗ trợ như sau: Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng; trình độ thạc sĩ được tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng; trình độ đại học được tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được tỉnh trợ 150 triệu đồng.

Hằng năm, tỉnh tổ chức đánh giá, lựa chọn, sàng lọc đối với người có tài năng theo quy định để làm cơ sở giải quyết chính sách. Sau khi được tuyển dụng, tiếp nhận được hỗ trợ 40% tổng mức hỗ trợ; 30% mức hỗ trợ sẽ được hưởng vào đầu năm thứ hai nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 30% mức hỗ trợ còn lại sẽ được hưởng vào đầu năm thứ ba nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trường hợp đánh giá xếp loại dưới mức hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ không tiếp tục được hưởng chính sách thu hút theo Nghị quyết này.

Chính sách trọng dụng người có tài năng

Cán bộ, công chức, viên chức được thu hút và các trường hợp trọng dụng được tỉnh thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác được cơ quan, đơn vị sử dụng quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; được bố trí, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, kể cả ngoài thời gian làm việc; được tạo điều kiện tiếp cận các văn bản để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học.

Cán bộ, công chức, viên chức được thu hút, các trường hợp trọng dụng được tỉnh thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác và các trường hợp có công trình, đề án, đề tài, giải pháp, sáng kiến cấp tỉnh trở lên được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn được cấp có thẩm quyền ưu tiên trong quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ: Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 6.0 đến dưới 7.0; tiếng Nhật Bản (chứng chỉ tiếng Nhật Bản JLPT cấp độ N2); tiếng Hàn Quốc (chứng chi tiếng Hàn Quốc Topik II cấp độ Level 4); tiếng Trung Quốc (chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 5) được tỉnh thường 30 triệu đồng/người. Tiếng Anh có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 7.0 trở lên; tiếng Nhật Bản (chứng chỉ tiếng Nhật Bản JLPT cấp độ Nl); tiêng Hàn Quốc (chứng chỉ tiếng Hàn Quốc Topik II cấp độ Level 5 trở lên); tiếng Trung Quốc (chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp độ 6) được tỉnh thưởng 40 triệu đồng/người. gảng viên tiếng Anh các trường cao đẳng, giáo viên Tiếng Anh các trường phổ thông có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 7.0 đến dưới 8.0 được tỉnh thưởng 30 triệu đồng/người; có chứng chỉ IELTS và tương đương (TOEIC, TOEFL) đạt trình độ từ 8.0 trở lên được thưởng 40 triệu đồng/người. Mỗi người chỉ được nhận thưởng 1 lần.

Cán bộ, công chức, viên chức có các công trình, đề án, đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng hiệu quả, nhân rộng trong thực tiễn được tỉnh thướng 50 triệu đồng/giải pháp, sáng kiến; tặng Huân chương hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc được tỉnh thưởng 25 triệu đồng/người; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thường 20 triệu đồng/người; xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh được thưởng 15 triệu đồng/người; có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được cấp sở, ngành, cấp huyện xếp loại xuất sắc và được áp dụng nhân rộng trong thực tiễn được thưởng 10 triệu đồng/người.

Đối tượng áp dụng được quy định cụ thể đối với từng chính sách. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021./.

Theo Nga Hải - vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: