Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 05/07/2021

09/07/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên của một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên, đồng thời là cơ sở để cơ quan thuế tính toán, xác định mức thu, quản lý thu thuế tài nguyên trên địa bàn.

 

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển (được ghi nhận riêng trên hóa đơn) theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các loại tài nguyên khác không có trong bảng giá quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định này thì áp dụng bảng giá tối thiểu theo khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi giá bán các loại tài nguyên trên thị trường. Trường hợp giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá quy định tại khung giá hoặc trường hợp bổ sung danh mục tài nguyên, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, điều chỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2021và thay thế Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh quy định về nội dung nêu trên.

Theo Đặng Ngọc - vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: