Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương theo chu kỳ 5 năm

08/07/2021

Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Bộ NN&PTNT cho biết, Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/5/2014, kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được quy định tại các Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 15. Trong giai đoạn 2016-2020 các địa phương đã xây dựng và duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, tuy nhiên nội dung kế hoạch không thống nhất. Theo thống kê báo cáo, trong giai đoạn này có 56/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tuy nhiên chỉ có 42/63 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 5 năm, còn lại xây dựng kế hoạch hằng năm. Rất ít tỉnh, thành phố có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai hằng năm và cả giai đoạn về Bộ NN&PTNT.

Để giúp các địa phương thực hiện hiệu quả báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. Trong đó hướng dẫn cụ thể kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, thông tư nêu rõ nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai bao gồm các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; mục đích, yêu cầu; đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng; đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai; xác định đánh giá rủi ro thiên tai, các biện pháp phòng, chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai…

Trong đó nêu rõ, kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được xây dựng và phê duyệt theo chu kỳ 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và được cập nhật, điều chỉnh hằng năm.

Sau khi kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp được phê duyệt, UBND các cấp báo cáo UBND, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên. UBND cấp tỉnh báo cáo kế hoạch phòng, chống thiên tai với Bộ NN&PTNT và Bộ Quốc phòng để tổng hợp, chỉ đạo.

UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai hằng năm của địa phương. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp bao gồm: Tình hình, ảnh hưởng thiên tai tại địa phương; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương; kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương và danh mục nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phòng, chống thiên tai tại địa phương; đánh giá thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị.

Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo được nêu rõ như sau: Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước năm báo cáo đến ngày 14/12 của năm báo cáo; thời hạn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chậm nhất vào ngày 25/12 năm báo cáo. UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình cụ thể và nội dung yêu cầu báo cáo để xác định thời hạn gửi báo cáo của UBND cấp huyện, cấp xã cho phù hợp.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2021.

Theo vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: