Văn bản chung
Tên mẫu biểu Download
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 : V/v Quy định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019: QĐ Ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014: NĐ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014: NĐ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
Phụ lục I: Biểu mẫu áp dụng cho việc xây dựng hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Vĩnh Phúc
Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018: Hướng dẫn một số điều Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
Thông tư 44 hướng dẫn xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với ĐT, DA KHCN có sử dụng NSNN.
Thông tư 93 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN sử dụng NSNN.
QĐ 24: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định triển khai ra diện rộng các mô hình KH&CN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ – UBND ngày 22/6/2006 của UB
Xem tiếp
Tên mẫu biểu Download
Xem tiếp