Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30-11-2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

14:56 26/09/2017

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30-11-2016 của Tỉnh ủyVĩnh Phúc