Định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

14/04/2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc định hướng nội dung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định chung về các điều quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện hương ước, quy ước; xây dựng và giữ gìn nếp sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các ngày lễ, dịp lễ khác.

Đồng bào dân tộc Sán Dìu, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo bảo quản tốt các thiết chế văn hóa ở cơ sở

Các biện pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới được nhấn mạnh như thực hiện đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; quy định pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức lễ cưới đơn giản, trang trọng, vui tươi, lành mạnh, văn minh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa và hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Khuyến khích các hình thức tổ chức cưới hỏi theo nếp sống mới, tổ chức báo hỷ, tổ chức cưới tiệc trà, tổ chức lễ cưới tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tổ chức tiệc cưới vào các buổi chiều ngoài giờ hành chính, vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ... Thực hiện ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.

Việc tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, văn minh và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, hoàn cảnh của từng gia đình. Không tổ chức ăn uống trong lễ tang (nếu có chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình).

Thời gian mai táng phù hợp với quy định của pháp luật. Khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng. Tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định về tổ chức việc tang đối với trường hợp chết do dịch bệnh hoặc trong tình hình địa phương đang có dịch bệnh.

Thực hiện đúng quy định về đăng ký lễ hội. Tổ chức lễ hội phải được sự đồng ý, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo kịch bản được phê duyệt, thực hành tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến sản xuất, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các chính sách văn hóa, giáo dục cũng được quy định nội dung, biện pháp thực hiện xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa cụ thể, xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với cộng đồng dân cư. Thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, trẻ em, người cao tuổi, các biện pháp thực hiện pháp luật người cao tuổi. Xây dựng quy tắc ứng xử với người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phạm vi nội dung, hình thức của hương ước, quy ước phù hợp với Điều 5, Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung định hướng của UBND tỉnh được chia thành các chương, mục, điều, khoản, điểm để cộng đồng dễ triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Thu Thủy: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: