Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

22/11/2021

Thực hiện công văn số 1581/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/11/2021 của Sở Tư pháp vềviệcbáo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1.Công tác tuyên truyền

Sở đã tổ chức tuyên truyền nội dung Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn chuyên ngành do Bộ KHCN, UBND tỉnh, Cục BTNN-Bộ Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn cơ quan.

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và tham gia ý kiến xây dựng pháp luật

- Về rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới trái với với văn bản QPPL của cơ quan cấp trên

Sở đã tổ chức rà soát hệ thống các văn bản QPPL của ngành và đã phát hiện những khó khăn vương mắc và đang thực hiện các bước trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định sửa đổi, bổ sung: Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định, trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 10/05/2021, Sở ban hành Tờ trình số 30/TTr-SKHCN về việc đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND  ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh phúc.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thông tư số 01/2021/TT-BKHCNngày 01/03/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh,huyện. Sở Khoa học và Công nghệ đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở Khoa học và Công nghệ (thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc); Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 23/08/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL-Sở Khoa học và Công nghệ nghệ (thay thế Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 04/09/2020về việc qquy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục TCĐLCL-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc).

- Về xây dựng văn bản QQPL và văn bản triển khai

Triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư của ngành KH&CN, Sở KH&CN đã trình ban hành các văn bản triển khai, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dự trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg  ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt chương trình tài sản trí tuệ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch của UBDN tỉnh vv xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

+ Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ trướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệpVN nâng caonăng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, BC UBND tỉnh.

+ Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

+ Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và  Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Thông tư 01/2021/TT-BKHCN, Sở đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Sở KH&CN và xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc;

+ Đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh;  thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh; thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ "về phát triển công nghệ cao đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

+ Trình UBND tỉnh Vĩnh phúc ban hành Quyết định số 578/QĐ-UBND  09/03/2021 về việc ủy quyền cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế và chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-Quang chẩn đoán y hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc theo Nghị định số  142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 26/6/2020 về Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

+ Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo-Sở Khoa học và Công nghệ (trên cơ sở tổ chức lại 02 Trung tâm trực thuộc Sở: Trung tâm Thông tin KHCN và Tin học, Trung Tâm Tiến bộ Khoa học và Công nghệ).

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính khác:

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của ngành tham mưu ban hành và phát hiện ra Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND  ngày 10/10/2007 của UBND tỉnh ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh phúc, Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016  về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúccó những bất cập, để kịp thời tham mưu ban hành sửa đổi,thay thế, bãi bỏ.

3.Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật chuyên ngành

Trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ (Luật, Nghị định, Thông tư) như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa..., gồm các hoạt động:

Tổ chức tuyển chọn, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2021; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2021, kiểm tra việc thực hiện Dự án thuộc Chương trình NTMN trên địa bàn tỉnh do Bộ KHCN ủy quyền; tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN kết thúc.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật chuyên ngành về KHCN, bao gồm các lĩnh vực: Nghiên cứu, ứng dụng KHCN; TCĐLCL; Sở hữu trí tuệ; Năng lượng nguyên tử. Phối hợp với Đoàn kiểm tra LN 389/VP kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền SHTT; Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục QLTT tỉnh thẩm định một số vụ việc vi phạm về quyền SHTT, trình UBND ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về SHTT.

4. Đánh giá chung

Công tác triển khai thi hành pháp luật về KHCN, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết, Quyết định  của HĐND, UBND tỉnh được Sở quan tâm, tổ chức thực hiện, nhất là các văn bản pháp luật chuyên ngành về khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về khoa học công nghệ trên địa bàn.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn như vấn đề thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, trách nhiệm kiểm định phương tiện đo lường đang sử dụng, ghi nhãn hàng hóa của một số cá nhân, tổ chức chưa nghiêm túc, hành vi xâm phạm quyền SHCN vẫn còn xảy ra với hình thức ngày càng tinh vi; công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về KHCN gặp khó khăn do dịch Covid-19...

Cán bộ được giao thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện kiêm nhiệm, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế.

5. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

- Tiếp tục triển khai phổ biến, tuyên truyềncác văn bản quy phạm pháp luật về KHCN, nhất là các văn bản mới ban hành, tập trung phổ biến, hướng dẫn các văn bản về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ (Luật, Nghị định, Thông tư) như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị quyết, Quyết định  của HĐND, UBND tỉnh mới ban hành.

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ theo kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật chuyên ngành về khoa học công nghệ như tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ (Luật, Nghị định, Thông tư) như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Đo lường, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị quyết, Quyết định  của HĐND, UBND tỉnh...

- Cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu theo dõi công tác thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh.

Tiến Đạt (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: