Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

24/11/2021

Tiếp tục nội dung hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều 24/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị chuyên đề trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Triển khai các nội dung Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, mục tiêu của Chiến lược là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2030, 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; có ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO. Có từ 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. Doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP.

Để đạt mục tiêu trên, Chiến lược đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyền truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa…

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đã làm rõ hơn những thành tựu, các giải pháp để hiện thực hóa Chiến lược và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: Động lực, sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật của ngành văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; để văn hóa, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”; vấn đề phát triển nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chủ động hội nhập quốc về về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới…

Nhắc lại câu nói của một vị tiền bối “văn hóa là bản sắc của một dân tộc, văn hòa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương về xây dựng, phát triển văn hóa, trong đó có Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới, phát triển bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lực, phân bổ biên chế cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa phù hợp và đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa, xây dựng con người. Kịp thời khắc phục những bất cập về nhận thức, về đạo đức, lối sống trong xã hội. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Cùng với đó, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa, xây dựng Việt Nam thành địa chủ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội có nhiều chương trình, hoạt động về văn hóa thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, đề cao giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nền văn hóa của Việt Nam vươn xa.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: