Chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

22/11/2021

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan chức năng triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy các cấp đã kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tổ chức tốt việc niêm yết các văn bản mới; đăng tải trên cổng thông tin giao tiếp điện tử của ngành, địa phương, đơn vị; lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng chống tham nhũng trong các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ… Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng chuyển biến tích cực.

Đến nay, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của Luật phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời, công khai, minh bạch trên nhiều lĩnh vực: Tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các khoản huy động đóng góp của nhân dân… Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp, cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Song song với công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng, ban hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã ban hành 87 văn bản mới về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các sở, ngành, địa phương đã thực hiện việc niêm yết quy định, chế độ làm việc và đặt hòm thư góp ý tại trụ sở để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý trong việc cải cách thủ tục hành chính, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021 đối với nhiều sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Điển hình là cuộc kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ trong lĩnh vực đất đai đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố và Phòng Tài nguyên – Môi trường các huyện, thành phố. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng. Qua kiểm tra, bên cạnh những kết quả tích cực, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã chỉ ra những mặt còn hạn chế của các đơn vị như: Còn nhiều hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai quá hạn không giải quyết dứt điểm; có việc còn chưa thống nhất, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với công chức địa chính-xây dựng cấp xã về xác định nguồn gốc đất đối với hồ sơ đề nghị công nhận quyền sử dụng đất lần đầu, do vậy, hồ sơ phải trả đi trả lại, gây khó khăn cho tổ chức, công dân. Đoàn đã đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tránh gây bức xúc trong nhân dân và dư luận; xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức thuộc thẩm quyền bảo đảm đúng quy định.

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước đã công khai, minh bạch trong hoạt động; xây dựng, thực hiện các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh, chuẩn mực ứng xử của người hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh. Các đơn vị ban hành, thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” theo đúng tinh thần Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Theo Hoàng Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: