Phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả

16/11/2021

Để kịp thời triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021 và bảo đảm tính đồng bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với quy định của Chính phủ, từ ngày 15/11/2021, Vĩnh Phúc triển khai vận hành phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước đó, phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate đã được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trực tiếp là VNPT Vĩnh Phúc triển khai thử nghiệm từ ngày 1/9 đến ngày 15/10 tại 41 cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có 9 huyện, thành phố, 32 xã, phường, thị trấn.

Phúc Yên là địa phương tiên phong trong sử dụng phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate. Đánh giá kết quả sử dụng phần mềm, ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên cho biết, phần mềm một cửa mới VNPT iGate được thành phố triển khai thí điểm trong 2 tháng qua đáp ứng được hầu hết các tính năng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu. Phần mềm thuận tiện trong tích hợp, chia sẻ, kết nối dữ liệu với các phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm chứng thực lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, tích hợp hệ thống biên lai điện tử phục vụ phát hành biên lai thu lệ phí thủ tục hành chính; tích hợp chữ ký số bảo đảm phục vụ ký số các thủ tục hành chính; tích hợp hệ thống xác thực tập trung SSO phục vụ quản lý đăng nhập các phần mềm sử dụng chung một tài khoản mail công vụ của tỉnh. Cùng với đó, VNPT Vĩnh Phúc có nguồn nhân lực, kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp đến cán bộ thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp thành phố và cấp xã, phường.

Theo ông Lợi, hiện nay, phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate được nhiều cán bộ tại bộ phận một cửa cấp thành phố, cấp xã, phường khẳng định đáp ứng được nghiệp vụ công việc. Nhờ đó, thuận tiện cho UBND thành phố thực hiện nội dung đã ký cam kết với UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

Cán bộ văn phòng Bộ phận một cửa thành phố Vĩnh Yên thao tác sử dụng phần mềm VNPT iGate

Ông Chu Ngọc Anh, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ, so sánh giữa phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến mới là VNPT iGate tại tên miền https://vinhphuc.vnptigate.vn/ và phần mềm cũ tại tên miền https://motcua.vinhphuc.gov.vn và https://hcc.vinhphuc.gov.vn, về tính năng, chức năng kỹ thuật, phần mềm VNPT iGate vượt trội hơn hẳn. Cụ thể, VNPT iGate được Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, hiệu năng và an toàn bảo mật; sản phẩm đáp ứng về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và đồng bộ tự động thủ tục hành chính từ cơ sở dữ liệu dịch vụ công. Phần mềm này cũng liên thông với phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và phần mềm quản lý chứng thực do Sở Tư pháp quản lý. Một tiện ích khác nữa là VNPT iGate kết nối chia sẻ đồng bộ với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và của tỉnh. Tốc độ truy cập, xử lý của hệ thống VNPT iGate rất nhanh, có đầy đủ các biểu mẫu thống kê, báo cáo. Phần mềm hiện đang được triển khai tại 33 tỉnh, thành phố và Tập đoàn VNPT có đủ nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cập nhật, xử lý ngay.

Trên cơ sở ưu điểm vượt trội về tính năng, chức năng kỹ thuật và hiệu quả xử lý công việc, các đơn vị thử nghiệm kiến nghị tỉnh sớm đưa phần mềm mới VNPT iGate vào hoạt động để triển khai đồng bộ thuận lợi việc tích hợp liên thông các phần mềm góp phần nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan đơn vị, cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 10052 về triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, theo đó, cho phép UBND cấp huyện, cấp xã tạm sử dụng phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate để chính thức tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính từ ngày 15/11/2021. UBND tỉnh yêu cầu, đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 15/11/2021, tiếp tục xử lý để hoàn thành trả kết quả trên hệ thống một của, dịch vụ công đang triển khai.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng triển khai thử nghiệm phần mềm iGate ở cấp tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các sở, ban, ngành từ ngày 15/11, đến ngày 15/12, báo cáo đánh giả kết quả thực hiện thử nghiệm và đề xuất triển khai chính thức trong toàn tỉnh, bảo đảm đồng bộ, tích hợp liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã trong giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu trong triển khai thử nghiệm phần mềm iGate.

Triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Để đẩy mạnh triển khai phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến VNPT iGate trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động liên lạc với cán bộ đầu mối các sở, ngành, địa phương, cập nhật thông tin người dùng trên phần mềm iGate theo đúng tên, chức vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, đúng nhiệm vụ được cơ quan phân công sử dụng phần mềm iGate để bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi khai thác, sử dụng phần mềm iGate. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm, dự kiến từ ngày 23/11 đến ngày 26/11 theo hình thức tập trung tại Sở Thông tin và Truyền thông. VNPT Vĩnh Phúc sẽ thường xuyên hỗ trợ các sở, ban, ngành tại chỗ, trực tiếp để thử nghiệm, hoàn thiện phần mềm theo ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành đến ngày 15/12.

Một số nội dung cần lưu ý 
 trong triển khai, cấu hình thủ tục hành chính, dịch vụ công trên phần mềm iGate 

 

- Quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho một thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

- Triển khai một dịch vụ công đủ điều kiện mức độ 4 sẽ phụ thuộc chủ yếu vào quy trình nội bộ của thủ tục hành chính, trong đó, hình thức tiếp nhận hồ sơ gồm cả tiếp nhận hồ sơ giấy và trực tuyến; việc trả kết quả cho tổ chức, công dân có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả này lại phụ thuộc chủ yếu vào quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính của cơ quan Trung ương liên quan đến dịch vụ công. Do đó, thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó phải trực tiếp, tích cực chủ động rà soát và đề xuất chỉnh sửa quy quy trình nội bộ.

Việc cấu hình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến là thường xuyên, liên tục nên các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần phối hợp trực tiếp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Vĩnh Phúc để cấu hình biểu mẫu điện tử tiếp nhận hồ sơ, quy trình xử lý, giải quyết, thanh toán phí và lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Qua quá trình cấu hình triển khai, lại tiếp tục quay vòng rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ cho phù hợp.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: