Huyện Tam Đảo hướng tới mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2025

31/07/2020

5 năm qua, kinh tế huyện Tam Đảo tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Để hướng tới trở thành thị xã vào năm 2025, huyện Tam Đảo quan tâm đẩy mạnh các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và công tác quy hoạch đô thị.

Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân của huyện Tam Đảo đạt 12%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 23.035 tỷ đồngCơ cấu kinh tế đến năm 2020: Lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,2%; công nghiệp – xây dựng chiếm 36,8%, dịch vụ chiếm 41%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,1 triệu đồng.

 Huyện triển khai xây dựng quy hoạch đô thị Tam Đảo, quy hoạch cụm công nghiệp Hợp Châu, Tam Quan; thực hiện công khai quy hoạch, giám sát thực hiện các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. Nhiều quy hoạch mới được lập, thẩm định phê duyệt như quy hoạch phân khu đô thị Hợp Châu, quy hoạch các khu đất dịch vụ, đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch các khu, điểm du lịch vùng ven chân núi Tam Đảo, quy hoạch phân khu đô thị Hợp Châu giai đoạn 2, quy hoạch chung đô thị Đại Đình và các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Kiến trúc, cảnh quan đô thị được quản lý chặt chẽ, huyện có thêm 2 xã Đại Đình, Hợp Châu được công nhận là thị trấn.

Giai đoạn 2020 – 2025,  huyện Tam Đảo phấn đấu đạt mục tiêu tăng giá trị sản xuất bình quân từ 14% -15%; cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp đạt 13,3%; công nghiệp - xây dựng 36,6%; dịch vụ 50,1%. Phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã.

Trồng trà hoa vàng dưới tán rừng, hướng đi mới cho thu nhập kinh tế cao của người dân
và tạo nên sản phẩm du lịch thương hiệu của Tam Đảo

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, huyện Tam Đảo xác định đúng lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế để tập trung ưu tiên đầu tư, đồng thời, bảo đảm sự liên hệ và tác động qua lại giữa các lĩnh vực: Nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện tập trung thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị. Tranh thủ các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái bền vững, tạo ra các sản phẩm có chất lượng phục vụ du lịch; tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Triển khai xây dựng mô hình, thương hiệu gà Tam Đảo, khôi phục bảo tồn và phát triển cây dược liệu; xây dựng triển khai dự án chăn nuôi gia súcliên kết tìm nguồn tiêu thụ đầu ra để tiếp tục phát triển đàn bò sữa... Tiếp tục xây dựng mỗi xã, thị trấn một sản phẩm đặc trưng để quảng bá, giới thiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Huyện ưu tiên nguồn lực cho phát triển dịch vụ, du lịch; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng lấy kinh tế du lịch làm mũi nhọn. Phát triển dịch vụ bền vững gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Đa dạng hoá sản phẩm du lịch gắn với phát triển các dịch vụ cơ bản thiết yếu phục vụ du khách. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về du lịch, đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo nhân lực phục vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong thời gian tới, huyện tập trung hoàn thiện các Đề án phát triển du lịch dịch vụ và quy hoạch cho 3 vùng du lịch trọng điểm của huyện là Khu du lịch Tam Đảo I, Khu du lịch Tam Đảo II, Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên; tiếp tục quy hoạch vùng ven chân núi Tam Đảo từ Hồ Bản Long xã Minh Quang đến hồ Vĩnh Thành, xã Đạo Trù; quy hoạch và phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, trải nghiệm, kết hợp chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh...

Để trở thành thị xã vào năm 2025, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng quy hoạch đô thị Tam Đảo bảo đảm đồng bộ rất quan trọng. Do đó, huyện xác định xác định rõ công tác quy hoạch phải đi trước một bước; tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 3 thị trấn: Tam Đảo, Hợp Châu, Đại Đình; quy hoạch 3 xã: Minh Quang, Hồ Sơn, Tam Quan lên phường. Đồng thời, lập quy hoạch vùng cho 3 xã còn lại là Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương; quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới tại thị trấn Hợp Châu, Đại Đình. Huy động và tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng đô thị; tiếp tục lộ trình xây dựng các đô thị loại V còn lại làm cơ sở công nhận đô thị Tam Đảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Theo: Đức Hiền

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10132

Các tin đã đưa ngày: